Warning: include(/var/chroot/home/content/d/r/n/drnguyencler/html/modules/mod_vavim/ini.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/27/4454527/html/index.php on line 10

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/var/chroot/home/content/d/r/n/drnguyencler/html/modules/mod_vavim/ini.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/27/4454527/html/index.php on line 10

Warning: include(/var/chroot/home/content/d/r/n/drnguyencler/html/modules/mod_mainmenu/dir.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/content/27/4454527/html/index.php on line 13

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/var/chroot/home/content/d/r/n/drnguyencler/html/modules/mod_mainmenu/dir.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5/lib/php') in /home/content/27/4454527/html/index.php on line 13

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/content/27/4454527/html/index.php:10) in /home/content/27/4454527/html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/content/27/4454527/html/index.php:10) in /home/content/27/4454527/html/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/content/27/4454527/html/index.php:10) in /home/content/27/4454527/html/libraries/joomla/session/session.php on line 426
Thông báo của Ban Biên tập Tân Hiến Pháp
Thông báo của Ban Biên tập Tân Hiến Pháp In
Thư từ Ban biên tập
Viết bởi Ban biên tập   
Thứ sáu, 10 Tháng 6 2011 11:28

K?nh th?a Nh?n d?n Vi?t Nam y?u qu?,

Sau m?t th?i gian v?ng b?ng ?? s?p x?p m?t s? vi?c t?i Vi?t Nam v? H?i ngo?i, t? nay tr? ?i ch?ng t?i tr? l?i trang web n?y, v?i nhi?u th?ng tin quan tr?ng trong th?i gian t?i.

Trong th?i gian qua, ch?ng t?i ?? th?c hi?n m?t s? vi?c:?

- Thu th?p ? ki?n b?n ??c v? C? ??i di?n cho T?n Hi?n Ph?p, T?n Ch?nh Ph?, T?n Vi?t Nam. ?Quy?t ??nh sau c?ng s? do Nh?n d?n Vi?t Nam th?ng qua trong m?t cu?c Tr?ng c?u D?n ? to?n qu?c. ?C? t?m s? d?ng h?m nay ch? c? ? ngh?a ??n ng?y ??.

- Kinh t?i cho vi?c v?n ??ng T?n Hi?n Ph?p t?i Vi?t Nam.

- Qu?ng b? cho T?n Hi?n Ph?p qua c?c ph??ng ti?n th?ng tin, ch? y?u l? qua c?c m?ng x? h?i nh? FaceBook, Twitter, Yahoo Plus, v? Multiply. ?

- Th?m d? n?n Kinh t? Vi?t Nam, thu th?p tin t?c n?i b? ?? hi?u th?m th?m s?u v? kh? n?ng ch?ng ??, can thi?p, c?a Ch?nh ph? C?ng s?n Vi?t Nam trong tr??ng h?p c? s?p ?? H? th?ng Ng?n h?ng v?/ho?c Ti?n t?.

- Chu?n b? cho m?t cu?c T?ng B?i c?ng, T?ng B?i kh?a, T?ng B?i th? t?i Vi?t Nam trong th?i gian t?i, n?u v? khi n?n Kinh t? C?ng s?n Vi?t Nam th?m sa s?t, ng??i d?n ??i ngh?o kh?p n?i trong to?n qu?c. ?

Th?nh c?ng c?ng nhi?u, th?t b?i c?ng kh?ng ?t, ch?ng t?i r?t c?m ??ng v? xin c?m ?n c?c c?ng t?c vi?n t?i Qu?c n?i, ?? kh?ng ng?i kh? kh?n, nguy hi?m, gi?p ch?ng t?i th?c hi?n th?nh c?ng m?t s? vi?c trong th?i gian qua.

C? th? nh?t l? ??nh s?t kinh ho?ng Th? tr??ng Ch?ng kho?n Vi?t Nam trong 2 ng?y 24/5 v? 25/5 v?a qua, v? trong 30 ph?t ??u ti?n ng?y 26/5. ?

C?c th?nh vi?n t?i Qu?c n?i ?? t? ch?c vi?c thu mua ch?ng kho?n trong nhi?u ng?y tr??c ??, c?ng l?c b?n ra nhi?u tr?m t? ??ng ch?ng kho?n (con s? ch?nh x?c xin ???c gi? k?n), v? k?t qu? ?? g?y ti?ng vang l?n t?i ngo?i qu?c, v?i h?ng tr?m t? b?o kh?p th? gi?i ??ng tr?n trang nh?t tin "Th? tr??ng Ch?ng kho?n Vi?t Nam t? h?i nh?t ? ch?u". ?

Sau ??, Ch?nh ph? C?ng s?n Vi?t Nam bu?c ph?i ra l?nh c?u Ch?ng kho?n, t? ?? c?u H? th?ng Ng?n h?ng v? to?n b? n?n Kinh t?. ?

Nhi?u bi?n ph?p can thi?p th? b?o ???c tung ra, nh?ng ch?ng t?i ?? r?t lui, v? m?c ti?u ch?nh kh?ng ph?i l? Th? tr??ng Ch?ng kho?n Vi?t Nam, m? k?ch th?ch cho Ch?nh ph? C?ng s?n Vi?t Nam t? th?t B?I kinh t? sinh ra HO?NG, t? ?? sinh ra LO?N.

Qu? ??ng nh? v?y, nhi?u ch?nh s?ch ???c tung ra sau "Ba ng?y Kinh ho?ng" 24/5, 25/5, v? 26/5 ?ang v? s? g?y ra L?m Ph?t h?t s?c kinh kh?ng trong th?i gian t?i.

??ng l?c, Ngh? quy?t 11 m? ch?ng t?i g?p ph?n th?c ??y Ch?nh ph? C?ng s?n Vi?t Nam th?c hi?n ?? g?y ra co c?m, co r?t, n?n kinh t? Vi?t Nam, ??ng l?c s? g?y ra n?n khan hi?m ngo?i t? h?t s?c nghi?m tr?ng trong v?i th?ng t?i ??y.

Ch?nh ph? C?ng s?n Vi?t Nam ?ang ph?m r?t nhi?u sai l?m trong n?n kinh t?, t? ?? l?m ??i s?ng nh?n d?n h?t s?c kh? s?. ?N?n ??i ?? lan ra ?t nh?t trong 19 t?nh th?nh, v?i s? d?n ph?i ???c c?u ??i l?n ??n tr?n d??i hai tri?u ng??i. ???nh c?ng c?ng ?? x?y ra tr?n 10 t?nh th?nh to?n qu?c. ?

C?ng ng?y, kinh t? Vi?t Nam s? c?ng sa s?t, ??n m?c kh? tr?nh kh?i m?t th?m h?a nh?n ??o trong v?i th?ng t?i, khi L?m Ph?t c?ng t?ng v?t do nhi?u ch?nh s?ch t?ng CUNG ti?n k? t? bu?i s?ng kinh ho?ng 26/5 ch?ng t?i n?u ra tr?n ??y. ?

Ch?ng t?i thi?t ngh?, C?ng s?n Vi?t Nam ?? nh? c?c con kh?ng long v?o cu?i th?i ??i th?ch nghi c?a ch?ng. ?Th? gi?i b?n ngo?i thay ??i qu? mau, c?c ch?nh s?ch kinh t?, ch?nh tr?, x? h?i c?a C?ng s?n Vi?t Nam ?? kh?ng c?n h?p th?i. ?

??i h?i XI v?a qua l? d?p ch?t ?? c? m?t s? thay ??i th??ng t?ng ch?nh tr?, t? ?? th?ch nghi, th?ch ?ng v?i m?t Vi?t Nam trong th?i ??i m?i, nh?ng ??ng C?ng s?n Vi?t Nam ?? kh?ng ?? th?c th?i v?/ho?c kh?ng ?? can ??m th?c hi?n m?t cu?c ??i C?i c?ch nh? th?i Glasnost d??i s? l?nh ??o c?a ?ng Nguy?n V?n Linh - V? V?n Ki?t c?ch ??y 25 n?m.?

Nh?n d?n Vi?t Nam x?ng ??ng c? m?t Ch?nh ph? th?c th?i h?n, bi?t l?ng nghe nguy?n v?ng c?a Nh?n d?n h?n. ?

T?n Hi?n Ph?p m? ch?ng t?i c? s?y ch?nh l? ?? th?a m?n l?ng mong ??c n?y c?a Nh?n d?n Vi?t Nam, t?i Vi?t Nam.

Ch?ng t?i kh?ng v? m?u c? n?o, ch? ngh?a n?o, l? t??ng n?o, kh?c h?n l? m?u c? Nh?n d?n Vi?t Nam s? l?a ch?n qua m?t cu?c Tr?ng c?u D?n ? to?n qu?c, t? ?? l?a ch?n ph??ng h??ng ph?t tri?n c?a Qu?c gia, D?n t?c ta trong th?i ??i m?i.?

Ch?ng t?i kh?ng th? Quy?t ??nh gi?m Nh?n d?n Vi?t Nam, m? ch? c? th? ??a l?i ?? ngh?. ?C?c l?i ?? ngh? ??, ch?ng t?i gom v?o m?t v?n b?n, g?i l? T?N HI?N PH?P, ??t trong ph?n DOWNLOAD tr?n ??u trang n?y. ?

Ch?ng t?i ch? tr??ng H?a h?p, H?a gi?i D?n t?c, kh?ng h?n th?, kh?ng tr?ch m?c, kh?ng h?i t?, b?t c? ai t?i Vi?t Nam m?t khi T?n Ch?nh ph? ???c Nh?n d?n b?u l?n, d??i Tinh th?n T?n Hi?n Ph?p.

Trong th?i gian t?i, ch?ng t?i s? c? nhi?u b?i chi ti?t h?n v? L? tr?nh s?p t?i, hy v?ng qu? b?n ??c s? theo d?i v? ?ng h?.

BAN BI?N T?P T?N HI?N PH?P VI?T NAM


Hãy chia sẻ bài viết này lên các mạng xã hội :Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Thảo luận
Thêm mới
edric  - Giai đoạn mới   |2011-06-10 07:03:43
Chúc mừng phong trào bước sang một giai đoạn mới.

Nhằm góp phần phát triển vững chắc, theo tôi, BBT cần lưu ý củng cố ngay:

1. Bảo vệ trang web khỏi các cuộc tấn công mạng.

2. Thiết lập cơ chế tạo và sàng lọc nick thành viên để tiện việc thảo luận.

3. Thiết lập cơ chế dấu IP để bảo vệ các thành viên từ Quốc Nội.

Vài dòng đóng góp ban đầu. Cầu chúc phong trào luôn lớn mạnh, sớm thành tựu, viết nên trang sử mới: thái bình - thịnh vượng cho dân tộc Việt.
Dân Ngu  - Dân chủ cho Việt nam   |2011-06-10 16:53:56
Test thử bài
WhoAmI  - Đặt hòn gạch lấy chỗ ở đây   |2011-06-10 17:58:42
Chào bác Trần và các bác,
Hi vọng đây sẽ là lần chuyển nhà cuối cùng của bác. Các cụ bảo "3 lần chuyển nhà bằng 1 lần cháy nhà".
Luôn ủng hộ bác trong mọi hoàn cảnh.
Dr Tran  - Welcome   |2011-06-10 18:33:01
Thanks for your kind thoughts. This is just a homecoming, in fact. My home is here. Welcome to my home sweet home...
ABC   |2011-06-11 09:17:45
Exodus (This land is mine)
http://www.youtube.com/watch?v=MtoyTYc16_w&feature=player_detailpage

Tôi nhớ lần đầu được biết đến bài hát trên là từ Dr.Tran giới thiệu (hình như bên Minh Biện).. và rất ấn tượng cho đến bây giờ


This land is mine

God gave this land to me

This brave and ancient land to me
And when the morning sun
Reveals her hills and plains
Then I see a land
where children can run free.

So take my hand
And walk this land with me
And walk this lovely land with me
Tho' I am just a man

When you are by my side
-----

Thanks
Dr. Tran  - THIS LAND IS MINE   |2011-06-11 18:18:31
Thanks ABC, check out this version:

http://www.youtube.com/watch?v=bnvvDRrdtFU
hatbui  - chao bac Tran va cac bac trong ban bien tap   |2011-06-10 22:40:04
Toi di theo bac Tran khp moi noi. Kinh trong tai nang va quy men tam long.
vietland  - Việt Nam tự do   |2011-06-10 22:47:41
Chào các bác, cuối cùng đây mới thực sự là ngôi nhà của chúng ta- những người ủng hộ Dr_Tran.
Khoai tây chiên   |2011-06-11 01:46:14
Mong DrTran sớm đem lại những nhận định kinh tế cho người dân VN. :-)

Tiếc là vẫn còn rất nhiều trong giới trẻ chưa hiểu hết được sự nghiêm trọng của vấn đề..
Cuoc_Cuoc   |2011-06-11 12:40:52
Moving to this site is a very good idea. To build a house, you got to start from the foundation. This is where people sharing the same ideals give a helping hand to form a movement, to build a new nation for a better future of the Vietnamese people.
Dr. Tran  - We are moving in the RIGHT direction...   |2011-06-11 18:27:53
Thanks Cuoc_Cuoc, there're over 3500 page views during the last 2 days!

This is significant, because this page is NOT for fun, for chatting nonsense, like other websites.

This is serious business. Whoever comes here comes here with a serious purpose, that is to explore ways to bring Democracy to VN as quickly and painlessly as possible.

Vietnamese people don't want another ideological confrontation. They want a realistic political solution for the conflict.

The New Constitution offers them that. This is not going to be a "takeover", it is going to be a "merger".

All political factions merge into one, under God and the New Constitution. There are rooms for everyone. This is a Constitution of inclusion, not exclusion.

EVERYONE has a place in it, could contribute to it.

So, what is anyone still waiting for?
Cuoc_Cuoc   |2011-06-14 22:01:25
I suggest redesigning this website so it's easier to use. After that we can start posting more on this website so people will be coming here more.
Some will say just stay at other forums because they have viewers. They don't know anything about starting up an entity. There will be difficult time but with persistence, the toughest men will prevail, so are their causes.
_YeuNuoc_   |2011-06-11 16:59:02
Hi Dr_Tran,
Chúc HPVN ngày càng được quảng bá rộng rãi tại Việt Nam.
Chúc phong trào Dân Chủ tại VN phát triển mạnh mẽ, như trận đại hồng thủy quét sạch CSVN đốn mạt.
Castrated   |2011-06-11 19:18:47
Di theo Dr_Tran

Em lai sang day cung cac anh em. Chuc cac bac chan cung da mem. Thuong De phu ho cac ban.
danviet  - noi' o day thoai mai' hon   |2011-06-13 07:44:01
nói ở đây thoải mái hơn vì sợ đụng chạm vl. Theo tôi sức công phá hay nhất là dvd sư thật về hcm và phát hiện cs bán nước, chứ biểu tình ở mỷ hay kêu mỷ làm này nọ cho mình giống con nít quá
danviet   |2011-06-13 07:55:22
nói ở đây thoải mái hơn vì sợ đụng chạm vl. Theo tôi sức công phá hay nhất là dvd sư thật về hcm và phát hiện cs bán nước, chứ biểu tình ở mỷ hay kêu mỷ làm này nọ cho mình giống con nít
mấy ông bà vn tui thấy là tui chạy , suy nghĩ 0 logic, tự tán tụng mình, nhỏ mọn, bần tiện, khoe con khoe cháu, thấy sang bắt quàng làm họ . Tính tôi thẳng thắn,( người nam mà) không soi mói đời tư , bắt bẻ từng cọng hành củ tỏi
qua đây thấy bắt đóng tiền làm 3 chuyện ruồi bu, cs nó cười cho
Thắng là vua, thua làm giặc. Vậy thôi . Còn chuyện lớn( cs bán nước hại dân. ) dân chúng mới nổi dây. Còn bằng không dân không có hưởng ứng đâu
kyniem   |2011-06-22 05:45:43
Xin chào mọi người

Kyniem cũng theo bước chân Dr.tran
Anonymous   |2011-09-06 01:34:12
Hello Dr. Tran,

Your home has a lot of useful information to learn, I love it. Vietland is hacked now, so I don't know where your posts are to learn. Can you please help me?

Thanks,

NewTrader
Viewer  - Dr. Tran mở thread mới ở đây   |2011-09-06 05:25:30
http://www.thegioinguoiviet.net/showthread.php?t=7645

Viewer
Việt Nam  - đồ chó   |2012-05-22 10:00:18
tao ko biết tụi bay có làm được như vậy thật ko nhưng đúng tụi bay là 1 bọn chó!! bọn mày làm vậy thì được cái j chứ. Phá hoại nền kinh tế của đất nước này, và người chịu ảnh hưởng chính là nhân dân. Vui lắm sao khi báo nước ngoài đăng 1 tin tệ hại về VN. Tao ko phải là người theo Đảng Cộng Sản, hay bất cứ đảng nào, tao chỉ căm thù bất cứ ai hoặc tổ chức nào làm hại nhân dân VN. Nếu giỏi, hãy để tiền đó làm những việc nhân đạo đối với dân VN để mọi người ủng hộ bọn mày, ko làm được thì để nhân dân yên, chứ đừng có làm ba cái chuyện chó má như vậy. Tao chống lại bất cứ ai làm hại nhân dân!
Việt Nam   |2012-05-22 10:13:21
lũ chó phá hoại, phá hoại kinh tế VN, làm nhân dân VN thêm khổ tụi bay thấy vui lắm phải ko. Ra đường, tao thấy người dân hiện nay phải vật lộn từng ngày với cuộc sống, họ quá cực khổ rồi, đừng phá nữa, ko giúp được thì làm ơn để họ yên. Riêng tao, tao thấy ba mẹ tao ngày càng cực khổ hơn, lo lắng nhiều hơn, thử hỏi có vui nổi ko khi thấy bọn mày phá hoại kinh tế VN. Là những người con của VN, tao chống lại bọn mày, chống lại những kẻ dám làm ảnh hưởng đến cơm áo của những người nghèo tại VN. Bọn mày sẽ thất bại.
Người Hà Nội  - Bọn Phá Hoại   |2013-02-20 20:24:43
Vì các người mà nền kinh tế Việt Nam đã khó khăn lại càng khó khăn hơn (tình hình kinh tế khó khăn hiện tại là chung của toàn thế giới, không chỉ riêng Việt Nam, vì thế các người đừng có bắt bẻ là khó khăn hoàn toàn là tại Việt Nam nhé).

Suy cho cùng, các người cũng chỉ là 1 bè lũ tham tiếm quyền lực, không phải là "vì nhân dân Việt Nam" như các người vẫn nói. Các người dùng mọi thủ đoạn: phá hoại kinh tế, chính trị, ổn định xã hội, có khi phá cả môi trường, giáo dục, y tế... tất cả cũng chỉ để làm cho đất nước rối ren, lòng dân bất ổn, thuận tiện cho việc lật đổ chính quyền hiện tại, để cho các người trở thành những người cầm quyền mới.

Theo như nhận xét của cá nhân-người viết đoạn bình luận này: Dù có là chính quyền nào, thế chế chính trị nào, người cầm quyền cũng chỉ vì lợi ích của họ, của tập thể mà họ là thành viên nòng cốt. Các người tưởng ở Mỹ có, Đảng cầm quyền không vì lợi ích của họ chắc, nếu thì họ lấy gì mà sống.

Sự khác biệt chỉ là với các nước đa đảng, đảng cầm quyền sẽ bị các đảng không cầm quyền giám sát, nhăm nhe chờ đợi sai xót của đàng cầm quyền để chiếm quyền lực. Bời vì nhân dân, không thể có đủ tiềm lực (về thời gian, về địa vị, về tiền bạc, và thậm chí cả về sức mạnh ...) để giám sát đảng cầm quyền được.

Đại diện cho người dân Việt Nam đói khổ, tôi mong các người đừng giở trò phá hoại đất nước thêm nữa, Các người không cần đổ thêm dầu vào lửa, thì lửa cũng đã gần bùng lên rôi. Cái gì phải đến tất sẽ đến, các người càng giở trò phá hoại, càng không có được lòng dân.

Nền văn minh thế giới đã trải qua 5000 năm, với rất nhiều triều đại, nhiều nền văn minh khu vực (Trung Quốc, Lưỡng Hà, Ai Cập cổ...), Các người chắc cũng biết dù là chế độ nào, nếu không có được lòng dân thì rồi cũng sẽ sụp đổ, dù có đàn áp thế nào đi chăng nữa. Mâu thuẫn đạt đến cực điểm thì sẽ không thể hóa giải, đòi hỏi phải phát sinh những cái mới, khi đó sẽ đến lúc các người, nếu các người đủ tài năng, NHÂN CÁCH, thực sự VÌ LỢI ÍCH CỦA NHÂN DÂN.

Còn như bây...
Viết thảo luận
Tên:
Email:
 
Website:
Tiêu đề:
 
Hãy điền code chống spam mà bạn nhìn thấy trong ảnh trên.

!joomlacomment 4.0 Copyright (C) 2009 Compojoom.com . All rights reserved."